Produkt dostępny!
Wysyłka w ciągu: 5 dni
Wydawca: Napoleon V

Wielka operacja zimowa pierwszej wojny światowej.

Działania na kierunku mazursko-augustowskim

 

Stanisław Czerep

 

Format B5, twarda oprawa,

450 stron, 26 rozkładanych map i 36 ilustracji,

wysokiej jakości papier.

ISBN:  978-83-7889-165-9


Przedmiotem rozważań podejmowanych w obszernym studium jest wielka operacja zimowa pierwszej wojny światowej, która rozgrywała się na obszarze operacyjnym frontu wschodniego, a kon­kretnie na Mazurach i północnym Podlasiu, w lutym 1915 r. Było to jedno z najpoważniejszych i najdonioślejszych wyda­rzeń militarnych na wschodnim teatrze wojennym podczas pierw­szej wojny światowej. W tym wielkim starciu militarnym stanęły przeciwko sobie ponad stutysięczne armie – niemiecka i rosyjska.

Książka składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale I dokonano charakterystyki geograficznej obszaru działań bojowych. W rozdziale II dokonano opisu sytuacji na wschodnim i zachodnim teatrze wydarzeń militarnych na początku 1915 r. Scha­rakteryzowano siły i środki stron oraz zamiary operacyjne dowództw pod koniec 1914 r. i na początku 1915 r. Przedstawiono szczegółową analizą zamiarów operacyjnych tuż przed rozpoczęciem operacji mazursko-augustowskiej. Rozdział III stanowi obszerny opis operacji mazursko-augustowskiej z podziałem na dwa obszary: mazurski i północno-podlaski. Kluczowym zadaniem było ustalenie przebiegu operacji. Było to niezmiernie trudne ze względu na rozmiar przedsięwzięcia i nie zawsze pełną dokumentację. Po stronie niemieckiej stanęły do walki dwa związki operacyjne, czyli 10. i 8. Armia – łącznie piętna­ście i pół dywizji piechoty oraz jedna i jedna trzecia dywizji kawa­lerii, po stronie rosyjskiej 10. Armia – jedenaście i pół dywizji pie­choty oraz dwie i pół dywizji kawalerii. Walczyło przeciwko sobie w bezpośredniej styczności i w skomplikowanych okolicznościach ponad trzydzieści pułków piechoty i kawalerii po jednej i tyleż po drugiej stronie oraz oddziały artylerii, saperzy, tabory. Opis tych zmagań przedstawiono do poziomu pułków. W każdym dniu od 7 do 21 lutego 1915 r. wszystkie te pułki wielokrotnie uczestniczyły w walce i trzeba było to było uwzględnić w łączności z innymi for­macjami. Ostatni podsumowujący IV rozdział rozprawy pomyślany został jako ocena działań niemieckich i rosyjskich oraz ich następstw w kon­tekście militarnym i politycznym.

Cennym uzupełnieniem książki są załączniki, mapki, tabele i ilustracje, indeksy.

Rozprawa ta stanowi istotny postęp w wyjaśnianiu ważnych kwestii militarnych rozgrywających się na obszarze operacyjnym frontu wschodniego w okresie pierwszej wojny światowej.

Przygotowanie rozprawy było możliwe m.in. dzięki obszernej litera­turze przedmiotu Materiały archiwalne uzyskano wielokrotnie wyjeżdżając na kwerendę do Rossijskiego Gosudarstwiennogo Wojenno-Istoriczeskoskogo Archiwa i Rossijskoj Gosudarstwiennoj Biblioteki w Moskwie. Do opisu działań wojsk niemieckich wykorzystano publikacje źró­dłowe m.in. Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bearbeitet Reichsarchiw - militarischen Operationen zu Lande, t. VII, Berlin 1931 i materiały z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie. W porównaniu z I wydaniem nastąpiły znaczne zmiany. Wykorzystano uwagi recenzentów, wykorzystano nowe opracowania i zamieszczono dodatkowo 19 mapek, tak, że łącznie jest ich 24.

dr hab. Stanisław Czerep – 21 października 2013 r.

 

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...